Poliittisten instituutioiden esittelyt – sisällysluettelo!

Maailmalla toimii muutama järjestö, joiden toiminnan laajuutta voidaan kuvata globaaliksi. En listaa tähän nyt rikollisjärjestöjä, vaikka näidenkin toimintaa voidaan jonkun mielestä sellaiseksi ymmärtää. En laske mukaan myöskään uskonnollisia järjestöjä, en urheilujärjestöjä enkä edes Marttaliittoa, sen kaikesta poliittisesta arvostaan huolimatta.

Alkavassa blogisarjassani esittelen tylsästi kuin uutistenlukija aluksi Yhdistyneiden kansakuntien (YK) toimintaa ja tarkoitusta. Tekstejä on neljä ja ne käsittelevät Itse Yhdistyneiden kansakuntien kuin sen erityisjärjestöjen sekä rahastojen toimintaa pääpiirteittäin läpi. Alla olevat linkit vievät blogitekstiin.

  1. Yhdistyneet kansakunnat
  2. ILO, UNESCO, WHO ja IAEA
  3. IMF, Maailman pankki ja WTO
  4. UNDP ja UNICEF

Euroopan Unionia (EU) koskeva kirjoitus selventää Euroopan vihatuimman organisaation toimintaa ja erityisesti sen tarkoitusta. EU:ta koskeva kirjoitus on kolmiosainen, sillä mokoman avaaminen sitä vaatii. Lisäksi EU:ta kohtaa liittyy niin paljon persereiän kautta katsottua vääristynyttä tietoa, jota myös on syytä oikoa.

  1. Euroopan unioinin historian kertaus
  2. Euroopan unionin keskeisimmät toimielimet
  3. Euroopan unionin päätöksenteko

Sarja päättyy Suomen valtiota ja kuntia koskeviin kirjoituksiin. Näissä teksteissä päädytään valtion ja paikallisen päätöksenteon tasolle. Ensimmäiseksi näistä kahdesta esittelen valtion, mitä kautta valtio säätää lakeja ja kuka ne lait säätää. Valtiota koskevan kirjoituksen jälkeen esittelen kunnallisen päätöksentekokoneiston ja sen suhdetta kuntansa asukkaisiin.

  1. Suomen valtio
  2. Kunta

Viimeisessä tekstissä koitan nivoa globaalien toimijoiden ja EU:n, valtion ja kuntien päätöksenteon linkittymistä toisiinsa.

  1. The EndGame

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s