YK:n rahasto- ja erityisohjelmat: UNDP ja UNICEF

Kaksi edellistä blogitekstiä on avannut YK:n alaisten erityisjärjestöjen toimintaa ja tarkoitusta. Tämän kertaisen blogitekstin tarkoitus on selventää YK:n rahastojen ja YK:n erityisohjelmien toimintaa. Käsittelen tässä tekstissä kahta YK:n tunnettua rahasto/erityisohjelman vuoksi perustettua järjestöä: UNDP:tä ja UNICEFia.

Rahastot ja ohjelmat on perustettu YK:n yleiskokouksen päätöksellä. Ne on luotu eteen tulleiden humanitaaristen tarpeiden sanelemana, eikä niitä ole perustettu YK:n perustamiskokouksessa. YK:n rahastoista ja ohjelmista monet on perustettu 1960-luvulla kehitysmaiden itsenäistymisen seurauksena paljastuneiden humanitääristen puutteiden vuoksi.

Rahastot muistuttavat hallinnollisesti enemmän YK:n erityisjärjestöjä kuin yleiskokouksen alaisia toimikuntia. Rahastoilla kuin YK:n ohjelmillakin on omat hallintoelimensä ja niiden budjetit ovat myös itsenäisiä. Varainkeruu perustuu vapaaehtoisuuteen eikä näin ollen ole suoraan YK:n budjetista riippuvainen. Rahastojen jäsenkunta ei ole erityisjärjestöjen lailla järjestökohtainen vaan kaikki YK:n jäsenvaltiot ovat automaattisesti myös rahastojen ja ohjelmien jäseniä. Rahastot ja ohjelmat raportoivat toiminnastaan joko yleiskokoukselle, talous- ja sosiaalineuvostolle tai YK:n pääsihteerille.

 

YK:n kehitysohjelma (UNDP)

 

UNDP

YK:n kehitysohjelma on toiminut vuodesta 1966 asti. Se on YK:n suurin kehitysapuverkosto. Toiminnan tarkoitus on edistää kansainvälisen tietotaidon saatavuutta ja rahoitusta inhimillisen kehityksen vuoksi. UNDP:n toiminta keskittyy kolmeen osa-alueeseen: kestävään kehitykseen, demokraattisen hallinnon ja rauhanrakentamiseen sekä ilmasto- ja katastrofiriskien pienentäminen.

Kestävällä kehityksellä UNDP pyrkii köyhyyden vähentämiseen sekä kestävän kehityksen saavuttamiseen. Tähän UNDP tähtää lisäämällä kohdemaassa asukkaiden mahdollisuuksia teknologian käytön avulla. Keinot tähän ovat sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävien kriteerien mukaisia. Esimerkiksi opetus ja järjestötoiminta ovat keinoja kestävästi kehittää kohdemaata.

Demokraattisen hallinnon ja rauhanrakentamiseen UNDP pyrkii vahvojen ja avoimien instituutioiden rakentamisen avulla. Tasavertaisten keskustelumahdollisuuksien luominen on demokraattisen yhteiskunnan perusta. YK:n kehitysohjelmalla autetaan kansallisia hallintoelimiä perustuslaillisten uudistusten läpiviemisessä ja luotettavien vaalien järjestämisessä.

Ilmasto- ja katastrofiriskien vähentämiseen UNDP tähtää yhdistämällä kysymykset energian saannista myös kansallisella tasolla ilmastonmuutokseen, luonnonkatastrofeihin liittyen. Tavoitteena ovat yhteisöt, jotka ovat sietokykyisiä ja riskitietoisia luonnonkatastrofien suhteen.

UNDP toimintaa ohjaa 36-jäseninen johtokunta, joka kokoontuu sekä Genevessä että New Yorkissa. Lisäksi UNDP julkaisee vuosittain Inhimillisen kehityksen raportin, joka käsittelee ajankohtaisia globaaleja kehityskysymyksiä.

 

 

YK:n lastenrahasto (UNICEF)

 

Unicef

Vuonna 1946 perustettiin YK:n lastenrahasto. Sen keskeisenä tarpeena oli toimittaa hätäapua toisesta maailmansodasta kärsineiden maiden lapsille. Esimerkiksi Suomi sai sodan jälkeen UNICEF:lta apua aina vuoteen 1951 asti. Vuonna 1953 YK:n yleiskokous muutti toimintaperiaatteita pitkäjänteisen ja pysyvän auttamisen saavuttamiseksi. UNICEFin toiminnan keskeisin periaate on lasten hyvinvoinnin edistäminen.

UNICEFin painopisteet sen toiminnassa ovat: lasten selviytyminen ja kehitys, peruskoulutus ja sukupuolten välinen tasa-arvo, lasten suojeleminen väkivallalta, lasten oikeudet ja HIV/AIDS:n torjunta (Saharan eteläpuoleinen Afrikka).

UNICEF pyrkii parantamaan lasten oikeuksia ja mahdollisuuksia kehittämällä lasten mahdollisuuksia osallistua koulun käymiseen. Erityisesti tyttöjen mahdollisuus käydä peruskoulu parantaa heidän mahdollisuuksiaan päättää omasta elämästään.

UNICEF pyrkii parantamaan kohdemaassa rokotusten ja lääkkeiden turvin lasten ja heidän äitiensä terveyttä. Lapsikuolleisuus on puolittunutkin viimeisen sukupolven aikana, mutta yhä lapsikuolleisuuden taustalla ovat ripuli, keuhkokuume tai malaria.

UNICEF pyrkii myöskin auttamaan suojelua tarvitsevia lapsia yhdessä paikallisten viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. UNICEFin keinoina on vaikuttaa paikalliseen lainsäädäntöön esimerkiksi lapsityövoiman tai ympärileikkauksen kieltämisellä. Lasten oikeuksien puolesta taisteleminen on UNICEFin näkyvintä toimintaa.

UNICEF toimii kuin UNDP:kin 36-päisen johtokunnan voimin. Johtokunta kokoontuu kolme kertaa vuodessa ja linjaa rahaston toimintaperiaatteita kuin hoitaa talouden pitoakin ja ilmoittamisvelvollisuuksista YK:n suuntaan.

Seuraavassa blogitekstissä hyppäämme globaaleilta areenoilta Euroopan mantereelle. Otan käsittelyyn ristiriitaisimman monikansallisen instituution – Euroopan Unionin.

Lähteitä:

YK:n rahastoja ja ohjelmia käsittelevä WWW-sivu

UNDP:n suomenkieliset WWW-sivut

UNICEFin suomenkieliset WWW-sivut

One thought on “YK:n rahasto- ja erityisohjelmat: UNDP ja UNICEF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s