Maailman pankki ja UNDP – köyhyyden kurjat kaverit

Maailmanpankin toiminnan tarkoituksena on tarjota matalakorkoista tai korotonta lainaa etupäässä köyhien maiden koulutuksen, terveyden, infrastruktuurin, maatalouden ja luonnonvarojen hallinnan kehittämiseen. YK:n kehitysohjelma UNDP on YK:n suurin kehitysapuverkosto. Toiminnan tarkoitus on edistää kansainvälisen tietotaidon saatavuutta ja rahoitusta inhimillisen kehityksen vuoksi. UNDP:n toiminta keskittyy kolmeen osa-alueeseen: kestävään kehitykseen, demokraattisen hallinnon ja rauhanrakentamiseen sekä ilmasto- ja katastrofiriskien pienentäminen.

 

köyhyyden kartta

Saharan eteläpuolinen Afrikka on maailman köyhintä aluetta

 

Organisaatioiden toiminnan ymmärtäminen on oleellista, kun tarkastelemme millaisia köyhyyden määritelmiä kumpikin organisaatio esittää. Organisaatioiden tavoitteet köyhyyden vähentämiseksi ovat toisistaan poikkeavia. Molempien organisaatioiden tavoitteena on tietenkin köyhyyden vähentäminen, mutta UNDP:llä on seitsemäntoista kohdan ohjelma, jonka tarkoituksena on kehittää muitakin inhimillisen hyvinvoinnin osa-alueita. Näitä ovat muun muassa koulutuksen, sukupuolten tasa-arvon, työelämän laadun edistäminen. UNDP:n toiminta keskittyy enemmän kestävän kehityksen edistämiseen. Maailman pankin pääasiallisena tavoitteena on köyhyyden vähentäminen.

Molemmat organisaatiot määrittelevät äärimmäisen köyhyyden rajan 1,9 $ per päivä käytettävissä olevasta tuloista. Maailman pankki määrittelee kaksi muuta tasoa köyhyyden määrittelyyn 3,2 $ per päivä ja 5,5 $ per päivä käytettävistä olevista tuloista. Nämä kaksi ylempää köyhyyden määrittelyn tasoa eivät korvaa äärimmäisen köyhyyden rajaa, vaan täydentävät sitä, koska valtiollisesti erot ostovoimassa ovat toisistaan poikkeavat. Elintason kohotessa myös hyödykkeiden hinnat nousevat, tämän seurauksesta yleinen hintataso kohoaa, ja pelkkä äärimmäisen köyhyyden raja ei riitä kuvaamaan paikallista köyhyyden tasoa.

Maailman pankki määrittelee köyhyyttä myös moniulotteisen köyhyysmallin avulla. Maailman pankki tunnustaa täten, ettei köyhyys ole pelkkä rahallinen ongelma. Puhtaan juomaveden saanti tai koulutuksen puute, ovat myös ihmisen elämää rajoittavia tekijöitä. Rahallisesti mitattuna köyhien ihmisten määrä on vähentynyt selkeästi yhden sukupolven aikana, mutta muut inhimillisen elämän mahdollistamat asiat ovat jääneet rahassa mitatun kehityksen rinnalla vähemmälle huomiolle. Pelkkä numeraalisesti mitattava köyhyyden määrittely ei ole ollut riittävää.

UNDP:n toiminta keskittyy kokonaisvaltaisemmin kestävän kehityksen rakentamiseen. Sen toiminta koskee kokonaisvaltaisemmin hyvinvoinnin lisäämistä. Köyhyyden lisäksi kyytiä, saavat tartuntataudit, epätasa-arvo, koulutuksen puute kuin kestämätön kaupunkikuvakin. Ilmastonmuutoksen torjuminen ja paremman ruoantuotannon mahdollistaminen ovat keinoja, joilla inhimillistä hätää ja kärsimystä pyritään lievittämään. Köyhyyden ja osattomuuden voi siis ymmärtää pikemminkin mahdollisuuksien puutteeksi.

Molemmat organisaatiot määrittelevät siis äärimmäisen köyhyyden 1,9 $ per päivä käytettävään tuloon. Maailman pankki lisää köyhyyden kuvaansa paikallisen ostovoimaan perustuvat ylemmät köyhyysrajat kuin myös moniulotteisessa köyhyysmallissaan muita inhimilliseen elämään kuuluvia asioita: puhdas juomavesi, sähkö, koulutus, tulot. UNDP:n toiminta pyrkii lievittämään inhimillistä hätää usealla elämän alueella. Toiminnan laajuudesta päätellen UNDP:n käsitys köyhyydestä koskee osattomuutta usealla elämän alueella. Köyhyyden lisäksi UNDP pyrkii poistamaan kurjuutta…

 

Lähteinä:

Maailman pankin www-sivut

UNDP:n www-sivut

Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kurssi Maailman tila

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s