Tuhoaako sidosryhmäkapitalismi luovan tuhon?

Sidosryhmät kuin sydänystävät luovat vanhan kapitalismin tuhon.

Vuonna 1970 yhdysvaltalainen taloustieteilijä Milton Friedman kirjoitti New York Timesissä rapsakan manifestin, jonka keskeisin sanoma oli; parasta yhteiskuntavastuuta yritys toteuttaa silloin, kun sen toiminta tähtää vain ja ainoastaan osakkeenomistajien voiton maksimointiin. Jos yrityksen liikkeenjohto rupeaa harjoittamaan muuta sosiaalipoliittista toimintaa, toimivat he tällöin vastoin osakkeenomistajien etuja, ja käytännössä muiden kuin omien rahojensa turvin. Friedmanin mielestä yrityksen on aina pyrittävä tehokkaaseen liiketaloudelliseen toimintaan, sillä vain näin toimiessaan yritys pystyy vastaamaan markkinoilla vallitsevaan kilpailuun, toimittamaan asiakkaalle myymiään palveluja sekä toimimaan kansantalouden kannalta tehokkaasti.

*

Friedmanin manifesti vs Kestävä kehitys

*

Friedmanin manifestia voidaan pitää uusliberalistisena riimukirjoituksena, jota kohti on kumarreltu yritysten pääkonttereissa, eikä vähiten globalisaation aamunkoista alkaen. Mutta ilmastonmuutos ja päivä päivältä kestämättömäksi käyvät tuotantotavat, ovatkin nostaneet esille kysymyksen: “Onko yrityksen maksimaalinen voitontavoittelu ja osakkeenomistajien vaurauden ensisijaisuus yhteiskunnan kokonaisedun kannalta optimaalinen ratkaisu?”

Vuonna 2015 Yhdistyneiden kansakuntien kaikki 192 jäsenmaata hyväksyivät yhteisen tavoitteen kestävän kehityksen aikaansaamiseksi. Agenda 2030 nimetyssä kestävän kehityksen ohjelmassa on 17 pääasiallista tavoitetta ja jokaiseen liuta yksityiskohtaisempia alatavoitteita. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on poistaa maailmasta äärimmäinen köyhyys, parantaa tasa-arvoa sekä sitoa taloudellinen toiminta ympäristön kanssa kestävällä tavalla. Yhtenä olennaisena piirteenä YK:n tavoitteissa on unohtaa osakkeenomistajien ensisijaisuus yritysten toiminnassa, ja ottaa huomioon yrityksen sidosryhmät, kuten työntekijät ja ympäristö.

Tammikuun 25-29. päivä vuonna 2021 Sveitsin Davosissa järjestettiin World Economic Forumin (WEF) toimesta huippukokous, jonne osallistui valtioiden johtajia, liike-elämän eliittiä sekä kansalaisjärjestöjen aktiiveja keskustelemaan aikamme painavimmista asioista. The Davos 2021 Agendaksi nimetyn tapahtuman pääpaino oli Covid-19 viruksen aiheuttaman pandemian jälkeisessä ajassa. Kuinka maailma olisi uudelleenjärjesteltävä pandemian jälkeiseen aikaan?

WEF:n tähtäimessä on vallitseva talousjärjestelmä, joka on aiheuttanut valtavan globaalin taloudellisen epätasa-arvon, ilmastonmuutoksen sekä kestämättömät tuotatantotavat. Nykyinen, ja lähinnä eliittiä palkitsevä talousjärjestelmä olisi viimein laitettava ruotuun tavalla, joka uudistaisi sen perin pohjin. WEF:n pääjohtajan Klauss Schwabin mukaan olisi suoritettava järjestelmän “suuri nollaus” eli The Great Reset, jonka myötä pinttyneet tavat pestäisiin talouden toiminnasta kuin kärpänen tuulilasista.

*

The Great Reset vs Luova tuho

*

The Great Resetin olennainen piirre on taloudellisen toiminnan järjestäminen niin, että se huomioi yrityksen sidosryhmät ennen omistajia. Näin taloudellinen toiminta hyödyttäisi kaikkia taloudelliseen toimintaan osallistuneita sidosryhmiä, yhteiskunnalliset epätasa-arvot, kuten sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus korjaantuisi ja taloudellisen toiminnan sekä ympäristön kestävyyden välillä olisi viimein pitävä suhde. Perinteisen osakkeenomistajia hyödyttävän kapitalismin olisi väistyttävä ja tilalle olisi tuleva sidosryhmiä rikastuttava uusi kapitalistinen järjestelmä, joka jakaisi vaurauden kestävällä tavalla, huomioiden maapallon ja sen asukkaat.

The Great Resetin taustalla vilkkuvien ajatusten takana on YK:n Agenda 2030 ohjelman kestävän kehityksen tavoitteet. Näitä kohdin on WEF hartiavoimin tsemppaamassa valtioita, yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä. Friedmanilainen tapa tulkita yritystoiminnan yhteiskuntavastuu ottamalla huomioon ensin osakkeenomistajien etu, on tullut haastetuksi Klauss Schwabin johtaman WEF:n ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimesta. 

*

Joseph A. Schumpeter ja luova tuho

*

Itävaltalainen taloustieteilijä Joseph A. Schumpeter loi kapitalistisen tuotantotavan tulkinnan, jossa taloudellinen kehitys on tulosta yrittäjien kehittämistä innovaatioista. Schumpeterin ajatuksena oli, että kun yrittäjät kehittävät uusia innovaatioita ja vievät niitä markkinoille kuluttajien saataville, syrjäyttävät uudet innovaatiot markkinoilta vanhat innovaatiot pois.

Schumpeter kutsui tätä talouden uudistumisen prosessia luovaksi tuhoksi, sillä sen seurauksena vallitsevat tuotantorakenteet murenevat ja tilalle tulevat uudet, paremmat ja tehokkaammat tuotantotavat. Yrittäjien luomien uusien innovaatioiden myötä kuluttajien kulutusmahdollisuudet sekä sen myötä myös kansantalous kasvaisi. Schumpeteriläinen kasvuteoria pohjautuu kolmeen oletukseen:

  1. Talouskasvu on seurausta innovaatioista.
  2. Innovaatiot syrjäyttävät edelliset innovaatiot.
  3. Innovaatiot ovat seurausta yritysten toteuttamista investoinneista, joita innovaatiotoimintaan kannustaa innovaatioista saatavat mahdolliset monopolivoitot.

Jos yritysten liiketoiminnan tarkoituksesta niistetään voiton tekemisen ensisijaisuus yhteiskuntavastuun edeltä, kuinka käy kannustimien, kuinka käy uusien innovaatioiden? Onko yrittäjillä, yrityksillä tai yritysklustereilla enää riittäviä kannustimia, rahoitusta tai mahdollisuuksia tuottaa uusia innovaatiota, jotka kyntävät tietä luovan tuhon tulla? 

*

Tuhoutuuko luova tuho?

*

Schumpeterin innovaatioteorian keskiössä häärää yrittäjä, jonka nimenomaisena motiivina tuottaa uusia innovaatioita ovat niiden mahdollistamat liiketaloudelliset voitot. YK:n ja WEF:n ajama sidosryhmäkapitalismi lupaa vaurautta, onnea ja innovaatioita, mutta onko asianlaita näin? Onko kyseiselle lupaukselle takeita? Minun kysymykseni onkin: “Tuhoaako sidosryhmäkapitalismi luovan tuhon, vai mahdollistaako se vaurauden ja onnen kuta koskaan en kuvitella osannut olisi?”

*

Lisätiedot:

Lehtiartikkeli – A Friedman doctrine: The Social Responsibility Of Business Is to Increase Its Profit – Milton Friedman

Linkki – YK: Kestävän kehityksen ohjelmaan

Linkki – World Economic Forumin – The Great Reset

Linkki – Pixabayn kuvaan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s